Overordnet beredskapsplan for FFK

Finnmark fylkeskommune har ansvar for å ta vare på egne ansatte, tjenesteproduksjon, økonomiske verdier og fylkeskommunens omdømme. Uønskede hendelser må håndteres effektivt og godt, slik at skadeomfanget avgrenses til ett minimum og tjenesteproduksjonen opprettholdes eller blir gjenopprettet på en sikker og effektiv måte.

Den overordnede beredskapsplanen skal bidra til at strukturene for beredskapsarbeidet i Finnmark fylkeskommune er tydelig beskrevet, forstått og forankret i organisasjonen. Den overordnede beredskapsplanen skal også legges til grunn for lokale beredskapsplaner i hver enkelt av de fylkeskommunale virksomhetene.

Planen er ikke ment brukt i situasjoner knyttet til ulykker, skader og uønskede hendelser i det daglige arbeidet, som er av en slik art at det skal håndteres i fylkeskommunens HMS-system.

Ideelt sett skal en beredskapsplan henge sammen med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). I og med at Finnmark fylkeskommune er en ny virksomhet har vi foreløpig ikke en slik overordnet analyse på plass. Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjøres i løpet av 2024.

Overordnet beredskapsplan 2024

Overordnet beredskapsplan 2024 (PDF, 411 kB)