Fritak

Privatister kan etter gitte regler, søke om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål og i kroppsøving.

Fritak fra eksamen i norsk sidemål skriftlig

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, betyr at de slipper å avlegge eksamen i faget. Det betyr ikke at du slipper å forholde deg til sidemålet. Sidemålstekster kan være en del av oppgavene både ved hovedmålseksamen og ved muntlig eksamen.

Dersom du tidligere (i videregående opplæring) har fått innvilget fritak fra skriftlig sidemål, trenger du ikke å søke på nytt. 

Les § 3-19 i forskrift til opplæringsloven

Fritak fra eksamen i kroppsøving

Fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving, betyr at du slipper å avlegge eksamen i faget. Privatisten må legge fram en erklæring fra lege som dokumenterer at eksamen er til skade for privatisten, og at tilrettelegging ikke er mulig, jf. § 3-20.

Les § 3-20 i forskrift til opplæringsloven

Frist for søknad

Søknad om fritak har samme frist som oppmeldingen. Dersom du søker om fritak etter fristen, vil søknaden bli behandlet i den grad vi har kapasitet.

Hvem skal ha søknaden?

Etter bestemmelsene i § 3-19 i forskrift til opplæringsloven, skal søknaden sendes til den instansen som skal skrive ut eller har skrevet ut vitnemålet. Dette igjen er regulert av § 3-39 i samme forskrift.

Les § 3-19 i forskrift til opplæringsloven

Les § 3-39 i forskrift til opplæringsloven

Dersom dokumentasjon (vitnemål eller kompetansebevis) skal skrives ut av andre skoler enn fylkets privatistskoler (for eksempel din gamle videregående skole i et annet fylke), skal søknaden sendes til den aktuelle skolen og ikke til eksamensskolen.

I søknaden må du vedlegge dokumentasjon på at du oppfyller kravene til fritak. Avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Innvilget søknad om fritak

Når søknaden er innvilget, vil fylkeskommunen registrere faget som godkjent med karakteren "Fritatt".

Dersom du hadde meldt deg opp til eksamen i faget før vi innvilget fritak, vil vi betale tilbake eksamensavgiften. Pengene overføres til betalingskortet som du brukte ved oppmelding til eksamen. Tilbakebetaling gjelder ikke oppmeldinger du eventuelt har gjort i tidligere eksamensterminer.

Fritak fra vurdering i fremmedspråk gjelder kun elever

Elever som innfrir kravene til fritak fra vurdering i norsk sidemål, kan under gitte betingelser også få fritak fra fremmedspråk som fellesfag (2. fremmedspråk). Men det framgår av instruksen fra Kunnskapsdepartementet at dette ikke gjelder for privatister.

Les mer om fritak fra fremmedspråk på regjeringen.no