Fravær

Udokumentert fravær over 10 % i et fag vil som hovedregel medføre at eleven ikke har rett til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at eleven likevel får karakter.

§ 3-9.Fråværsgrense i vidaregåande skole

«I vidaregåande skole skal ein elev ikkje få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter ved fråvær over fråværsgrensa i faget.

Fråværsgrensa er på 10 prosent av årstimetalet i faget. Fråvær som det er dokumentert at kjem av grunnane nemnde i § 3-45 femte ledd bokstav a til f og åttande ledd, skal ikkje inngå i fråværsgrensa. Det same gjeld dersom fråværet skyldast følgjande delar av den obligatoriske trafikkopplæringa til førarkort klasse B: tryggleikskurs på bane og andre og tredje del av tryggleikskurs på veg, jf. trafikkopplæringsforskriften kapittel 11.

Rektor kan avgjere at ein elev som har inntil 15 prosent udokumentert fråvær i eit fag, likevel skal få karakter dersom årsaka til fråværet gjer det klart urimeleg at fråværsgrensa skal gjelde. Læraren må i alle høve ha tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, jf. § 3-3.»

 

Begrepsavklaringer

Dokumentert fravær: Fravær som kan unntas fraværsgrensen. Dokumentert fravær skal likevel føres på vitnemålet. Det er implisert i begrepet at rektor har godkjent dokumentasjonen.

Udokumentert fravær: Fravær som teller inn på fraværsgrensen. Udokumentert fravær skal føres på vitnemål. Rektor kan gjøre unntak på grunnlag av årsaken til fraværet.

Begrepene gyldig og ugyldig fravær brukes ikke.

 

2023 -Fraværsreglement for de videregående skolene i Finnmark (PDF, 389 kB)